Ngày 19/09/2013, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 3569/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.

 Ngày 19/09/2013, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 3569/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.

Theo Quyết định này, có 09 TTHC mới được ban hành đều thuộc lĩnh vực Y tế dự phòng trên cơ sở pháp lý là Thông tư 29/2012/TT-BYT ngày 04/12/2012. Trong đó, 04 TTHC cấp trung ương do Cục Y tế dự phòng thực hiện (gồm: Cấp mới giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp III, cấp IV; cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp III, cấpV do hết hạn, do bị hỏng, bị mất hoặc do thay đổi tên của cơ sở có phòng xét nghiệm); 05 TTHC cấp địa phương do Sở Y tế thực hiện (gồm: Cấp mới giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, cấp II; cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, cấp II do hết hạn, bị hỏng, bị mất hoặc do thay đổi tên của cơ sở có phòng xét nghiệm).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tin cùng loại