Thông tư 12/2013/TT-BYT ngày12/4/2013 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 96/2012/NĐ-CP ngày15/11/2012 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Tin cùng loại