HƯỚNG DẪN THÀNH LẬP QUỸ KHÁM, CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI NGHÈO

 HƯỚNG DẪN THÀNH LẬP QUỸ KHÁM, CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI NGHÈO

Đây là nội dung của Thông tư liên tịch số 33/2013/TTLT-BYT-BTC do Bộ Y tế, Bộ Tài chính ban hành ngày 18/10/2013, hướng dẫn tổ chức thực hiện Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01/03/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về khám, chữa bệnh cho người nghèo.

Theo đó, Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo (sau đây gọi là Quỹ) được đặt tại Sở Y tế, có con dấu riêng, được mở tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước để quản lý nguồn hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước. Ban Quản lý của Quỹ gồm Trưởng ban là lãnh đạo UBND cấp tỉnh; 02 Phó trưởng ban là lãnh đạo Sở Y tế và lãnh đạo Sở Tài chính cùng các thành viên khác là đại diện lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh và đại diện Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Thông tư cũng chỉ rõ, Ngân sách Nhà nước hỗ trợ Quỹ để thực hiện mua thẻ bảo  hiểm y tế cho người nghèo với mệnh giá 50.000 đồng/người/năm hoặc thực thanh, thực chi cho dịch vụ khám chữa bệnh tại tuyến xã và viện phí cho người nghèo, nhân dân các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; nhân dân các dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên; hỗ trợ một phần viện phí cho người lang thang, cơ nhỡ, các trường hợp gặp khó khăn đột xuất do mắc các bệnh nặng, chi phí cao khi điều trị ở bệnh viện Nhà nước.

Trong trường hợp người bệnh tự lựa chọn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (trái tuyến, vượt tuyến) hoặc khám, chữa bệnh theo yêu cầu thì thực hiện việc thanh toán chi phí theo quy định về bảo hiểm y tế; Quỹ không hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh đối với các trường hợp này.

Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2013.

Tin cùng loại