TIẾN HÀNH THỐNG KÊ NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY

 Nhằm khắc phục và chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót trong công tác thống kê người nghiện ma túy, đánh giá thực trạng số người nghiện ma túy, số người sử dụng trái phép chất ma túy trên toàn quốc, ngày 13/12/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2434/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thống kê người nghiện ma túy với đối tượng là người nghiện ma túy và người sử dụng trái phép ít nhất 01 lần chất ma túy.

Kế hoạch này được thực hiện từ tháng 12/2013 đến tháng 11/2014, gồm các nội dung như: Xây dựng và ban hành bảng biểu phục vụ thống kê người nghiện ma túy; xây dựng nội dung, tổ chức tập huấn cho các đơn vị, địa phương trên toàn quốc về hướng dẫn chẩn đoán người nghiện ma túy các chất dạng Amphetamine; rà soát, thống kê người nghiện ma túy đã có hồ sơ quản lý ngoài xã hội, đang cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, trong cơ sở cai nghiện…; phát hiện, lập hồ sơ người nghiện ma túy mới; loại ra khỏi danh sách những người không thuộc diện quản lý theo quy định; điều tra xã hội học về người sử dụng trái phép chất ma túy; tổng hợp, phân tích, đánh giá, báo cáo Thủ tướng…

Việc rà soát, thống kê người nghiện ma túy được tiến hành từ cấp xã, huyện, tỉnh đến Trung ương dưới sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành Công an; Y tế; Lao động, Thương binh và Xã hội; Kế hoạch và Đầu tư, trong đó lực lượng Công an các cấp chủ trì tổ chức triển khai. Đồng thời, phát động phong trào toàn dân tham gia cung cấp thông tin về người sử dụng trái phép chất ma túy tại các khu dân cư, cơ quan, trường học… nhằm phát hiện, lập hồ sơ quản lý đối với người nghiện ma túy mới phát hiện.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tin cùng loại