TỪ NĂM 2014 SINH CON THỨ 3 SẼ KHÔNG BỊ PHẠT ....


Hỏi: Tôi là Đảng viên, Tôi và vợ định sinh con thứ 3 vì nhà tôi neo người. Cho tôi hỏi nếu tôi sinh con thứ 3 thì tôi có bị kỷ luật hay không?

Trả lời: 
Theo quy định tại Khoản 2 điều 2 Nghị định 114/2006/NĐ-CP quy định:

1/ Đảng viên sinh con thứ ba trở lên thì bị xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng.
2/ Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước sinh con thứ ba trở lên thì bị xử lý kỷ luật theo quy định của Chính phủ.
3/ Thành viên của các đoàn thể nhân dân, tổ chức xã hội sinh con thứ ba trở lên thì bị xử lý theo quy định của quy chế, quy định của đoàn thể, tổ chức.
4/ Người dân sinh con thứ ba trở lên thì bị xử lý theo quy định của hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, xóm, cụm dân cư nơi cư trú.

Tuy nhiên theo Nghị định 176/2013/NĐ-CP (có hiệu lực kể từ 31/12/2013) thay thế Nghị định 114/2006/NĐ-CP thì không đề cập gì đến việc “xử lý việc sinh con thứ ba” nữa. Đây là một chính sách mở để đối phó với tình trạng già đi của dân số của Việt Nam trong tương lai. Do đó những quy định xử lý việc sinh con thứ 3 cũng sẽ phải thay đổi đảm bảo tính thống nhất của pháp luật

Tin cùng loại