TỔNG KẾT CÔNG TÁC CỦA TRUNG TÂM NĂM 2013 VÀ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM 2014

I. vỀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM

 1. Về công tác truyền thông, giáo dục pháp luật

ØTrong năm 2013, Trung tâm đã phối hợp với Hội Luật gia của tỉnh Ninh Bình, Bắc Giang, Bắc Kạn tổ chức 03 cuộc đối thoại của các ban, ngành địa phương với người nhiễm HIV để tăng cường công tác vấn trợ giúp pháp cho người nhiễm HIV tại 03 tỉnh trên;
ØPhối hợp với Hội Luật gia Bình Thuận, Sơn La, Vĩnh Phúc tổ chức được 03 lớp tập huấn về pháp luật phòng, chống HIV cho 150 người Luật gia, Luật cán bộ làm công tác  vấn pháp luật, 03 lớp cho 150 người nhiễm HIV của ba tỉnh trên;
ØPhối hợp với Vụ Công tác Học sinh, sinh viênBộ Giáo dục & Đào tạo tổ chức tập huấn pháp luật phòng, chống HIV cho đội ngũ cán bộ quản , giáo viên các trường đại học cao đẳng tại Đà Nẵng.

  Theo đó, các học viên đã nâng cao sự hiểu biết về pháp luật phòng, chống HIV/AIDS; kiến thức bản về HIV/AIDS các đường lây truyền HIV/AIDS, biện pháp phòng chống HIV/AIDS trong trường học, về thực trạng công tác phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam.

   Nhân ngày Quốc tế phòng chống HIV/AIDS đã tổng hợp chính sách về pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS để báo cáo cho người nhiễm HIV trong cả nước thông qua ngày gặp mặt thường niên của diễn đàn hội, dân sự phòng chống HIV/AIDS (VCSPA).

  Tham gia lễ cầu siêu cho người chết HIV/AIDS tại chùa Pháp Vân để động viên người nhiễm HIV đang còn sống.

2. Hoạt động vấn pháp luật Trợ giúp pháp

ØTính từ ngày 02/01/2013 đến 31/12/2013, Trung tâm đã vấn miễn phí qua điện thoại 3109 cuộc vấn, tích lũy từ tháng 01/2007 đến nay 14210 cuộc vấn;
ØTrợ giúp pháp trực tiếp 446 trường hợp, tích lũy từ tháng 12/2007 đến nay   4322 trường hợp.

Ø Việc vấn trợ giúp pháp tập trung vào các lĩnh vực giáo dục, việc làm, pháp luật Dân sự, Hình sự, Hành chính, Đất đai, Hôn nhân gia đinh; về chăm sóc điều trị, tiếp cận điều trị HIV, xét nghiệm HIV …
3. Hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho Hội Luật gia Bắc Kạn, Bắc Giang, Ninh Bình để tổ chức Trợ giúp pháp cho người HIV người bị ảnh hưởng bởi HIV tại các địa phương trên.
       Tại mỗi địa phương đã tiến hành được 02 cuộc giao ban với các ban ngành địa phương để tăng cường sự hỗ trợ cho người nhiễm HIV người bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; Mỗi tỉnh cũng thực hiện được 06 cuộc vấn pháp luật trợ giúp pháp lưu động cho cộng đồng dân nhóm người nhiễm HIV/AIDS.

5. Hoạt động Trợ giúp pháp lưu động.

      Triển khai 8 cuộc truyền thông, trợ giúp pháp lưu động cho các đối tượng nhiễm HIV bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại Nội, Hải Phòng, Điện Biên, mỗi cuộc truyền thông cho khoảng 40 người. Thông qua truyền thông tại cộng đồng một số trường hợp vướng mắc pháp luật, quyền lợi ích hợp pháp bị xâm phạm đã được Trung tâm giúp đỡ.

7. Hoạt động xây dựng Trung tâm.

-Năm 2013 Trung tâm đã xây dựng được Website: trogiupphaply.com.vn để đăng tải thông tin hoạt động, vấn qua website, đăng tải các thông tin về pháp luật phòng, chống HIV/AIDS các văn bản pháp luật liên quan đến HIV/AIDS, kiến thức cở bản về HIV/AIDS. Hết năm 2013 đã khoảng 7000 lượt truy cập.
-Cùng với việc xây dựng website, Trung tâm đã Xây dựng được chiến lược phát triển giai đoạn 2013 – 2018 làm sở cho định hướng phát triển lâu dài của Trung tâm.

-Tất cả cán bộ, nhân viên của Trung tâm trong năm 2013 đã nhiều cố gắng trên các lĩnh vực hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thể hiện tinh thần đoàn kết, sẵn sàng giúp đỡ nhau vượt qua những khó khăn khi triển khai các công việc trong thực tế. đặc biệt đã xây dựng Trung tâm một địa chỉ tin cậy của người nhiễm HIV người bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.
II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2014
Tăng cường công tác tryền thông Luật Phòng chống HIV/AIDS kiến thức về HIV/AIDS cho cộng đồng dân , các trường học, sở y tế, nhóm tự lực...
Tiếp tục duy trì hoạt động vấn cho người nhiễm HIV người bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS  trên đường dây 18001521.
Tiếp tục trợ giúp pháp miễn phí cho người nhiễm HIV người bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Đặc biệt chú trọng đến việc đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của họ trong chăm sóc, điều trị, học tập, lao động, hôn nhân gia đình, thừa kế
Tiếp tục tham gia xây dựng dự thảo pháp luật chính sách về y tế nói chung phòng chống HIV/AIDS nói riêng.
Tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học về lĩnh vực y tế, HIV/AIDS theo yêu cầu của các quan, tổ chức.

Tin cùng loại