NHỮNG MỐC TUỔI QUAN TRỌNG TRONG LUẬT HÌNH SỰ

Sau đây, là những mốc tuổi quan trọng trong Luật Hình sự mà mọi người cần phải biết.

*Người phạm tội:

- Chưa đủ 14 tuổi: Không chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.

- Từ đủ 14 tuổi: Chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

- Từ đủ 16 tuổi: Chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.

- Chưa đủ 18 tuổi: Sẽ chịu hình phạt nhẹ hơn người đã thành niên (đủ 18 tuổi) phạm tội.

*Bị hại

- Chưa đủ 13 tuổi: Mọi hành vi giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi đều phạm tội hiếp dâm.

- Chưa đủ 16 tuổi: Hành vi giao cấu với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi (tự nguyện) thì phạm tội giao cấu với trẻ em.

Tin cùng loại