Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Chính sách về Y tế, HIV/AIDS

 A. CHỨC NĂNG CỦA TRUNG TÂM:

Tư vấn pháp luật và chính sách về y tế, HIV/AIDS

B. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM:

 

1.         Cung cấp thông tin,tư vấn pháp luật và chính sách về y tế, HIV/AIDS.

2.         Trợ giúp pháp lý về y tế cho người nhiễm HIV/AIDS và những người bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội.

3.         Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và chính sách về Y tế, HIV/AIDS.

4.         Tham gia xây dựng, góp ý dự thảo các văn bản pháp luật và chính sách về y tế, HIV/AIDS.

5.         Tham gia nghiên cứu khoa học, thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực pháp luật và chính sách về Y tế, HIV/AIDS theo quy định của pháp luật.

6.         Thực hiện các dự án do cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài tài trợ trong lĩnh vực pháp luật và chính sách về Y tế, HIV/AIDS theo quy định của pháp luật.

7.         Thực hiện các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

Tin cùng loại