Tóm tắt Chiến lược định hướng phát triển Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Chính sách về Y tế, HIV/AIDS giai đoạn 2013 - 2018.

 

Sứ mệnh

Trung tâm tư vấn pháp luật và chính sách về y tế, HIV/AIDS ra đời nhằm có nhiệm vụ tư vấn, tham gia giám định, phản biện xã hội và truyền thông pháp luật, trợ giúp pháp lý để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân nói chung, đặc biệt là người nhiễm HIV, người bị ảnh hưởng HIV/AIDS, người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội khác.

Tầm nhìn

Người nhiễm HIV, người bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, người nghèo có thể tiếp cận với pháp luật và được trợ giúp pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích của họ ngay tại cộng đồng.

Viễn cảnh

Đến năm 2018, Trung tâm tư vấn pháp luật và chính sách về y tế, HIV/AIDS sẽ được Nhà nước, các tổ chức và cá nhân thừa nhận là một tổ chức uy tín, chất lượng trong công tác truyền thông, vận động chính sách, tư vấn và trợ giúp pháp lý cho những người nhiễm HIV, người bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội khác.

Chiến lược công việc

Để phù hợp với định hướng phát triển trên, Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Chính sách về Y tế, HIV/AIDS (CCLPHH) xác định 4 lĩnh vực hoạt động trong giai đoạn 2013 - 2018 với chiến lược và mục tiêu cụ thể như sau:

Nâng cao nhận thc của nhóm đối tượng đích và cộng đồng về quyền và nghĩa theo quy định ca pháp lut

Nâng cao năng lc thc hiện quyền và li ích hp pháp của người nhim HIV, người bị ảnh hưởng bi HIV/AIDS, người nghèo và các đối tượng chính sách

Nâng cao năng lc của các cá nhân tổ chc hỗ tr thc thi Chính sách, pháp lut

Vận động chính sách góp phần xây dng môi trường cho người nhim HIV và các đối tượng chính sách xã hi khác thc hiện quyền và li ích hp pháp của mình 

Tin cùng loại