Luật xử lý vi phạm hành chính mới ban hành đã bỏ quy định đưa gái mại dâm vào cơ sở chữa bệnh

 Tôi nghe nói trong Luật xử lý vi phạm hành chính mới ban hành đã bỏ quy định đưa gái mại dâm vào cơ sở chữa bệnh. Điều đó có đúng không?

Trả lời:

Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 được ban hành ngày 20/6/2012 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013. Theo đó, không áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh hoặc áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người bán dâm. Để thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính, Quốc Hội đã ban hành Nghị quyết số 24/2012/QH13 ngày 20/6/2012 về việc thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, Điều 2 của Nghị quyết trên đã quy định:

Kể từ ngày Luật xử lý vi phạm hành chính được công bố:

“…Không áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và đưa vào cơ sở chữa bệnh đối với người bán dâm. Người có hành vi bán dâm bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật…”

Như vậy Luật Xử lý vi phạm hành chính ban hành ngày 20/6/2012 đã bỏ quy định đưa người mại dâm vào cơ sở chữa bệnh. Ngày 02/7/2012 Lệnh công bố Luật Xử lý vi phạm hành chính được ban hành, ngày 16/7/2012 Văn phòng Chủ tịch nước họp công bố Luật Xử lý vi phạm hành chính. Do vậy, từ ngày 16/7/2012 người bán dâm sẽ không bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và đưa vào cơ sở chữa bệnh.

Tin cùng loại