Tỷ lệ HIV lây truyền từ mẹ sang con là bao nhiêu?

Hỏi:

Tôi muốn hỏi tỷ lệ HIV lây truyền từ mẹ sang con là bao nhiêu?

Trả lời:

Tỷ lệ HIV lây truyền từ mẹ sang con khi chưa được điều trị dự phòng khoảng 25-30%, khi được điều trị dự phòng lây truyền mẹ con thì tỷ lệ ấy giảm còn khoảng 2-3%

Tin cùng loại