Tư vấn về Bảo hiểm thất nghiệp

 Tôi là người nhiễm HIV, tôi làm việc cho một tổ chức nước ngoài về phòng, chống HIV/AIDS. Do giảm nguồn tài trợ nên tôi bị chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng họ không thanh toán cho tôi tiền trợ cấp thôi việc, họ bảo đã có trợ cấp thất nghiệp rồi. Xin tư vấn giúp?

Trả lời:
Tại Khoản 1, Điều 42 Bộ Luật lao động quy định trợ cấp thôi việc như sau:
“Khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động đã làm việc thường xuyên trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, từ đủ 12 tháng trở lên, người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc, cứ mỗi năm làm việc là nửa tháng lương, cộng với phụ cấp lương, nếu có”.
Như vậy, bạn sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định của Bộ luật Lao động và mỗi năm làm việc là nửa tháng tiền lương cộng với phụ cấp lương (nếu có). Tuy nhiên, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006, Nghị định 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp và Thông tư 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26/5/2009 sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 đã hướng dẫn rõ cách tính trợ cấp thôi việc và bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, nếu người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 1/1/2009 thì sẽ không được hưởng trợ cấp thôi việc mà sẽ được hưởng bảo hiểm thất nghiệp nếu đóng đủ 12 tháng. Như vậy, trường hợp của bạn, bạn sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc đến hết ngày 30/12/2008. Từ ngày 01/01/2009 bạn sẽ được bảo hiểm thất nghiệp nếu có đủ điều kiện sau:
Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ mười hai tháng trong thời gian hai mươi bốn tháng trước khi thất nghiệp.
Đã đăng ký bảo hiểm thất nghiệp với cơ quan bảo hiểm xã hội.
Chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp.
 

Tin cùng loại