Đại hội Đảng bộ cơ quan T.Ư Hội Luật gia VN lần thứ III ( nhiệm kì 2015- 2020): Trí tuệ, mẫu mực và hiệu quả

 Ngày 15/7 tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan T.Ư Hội Luật gia Việt Nam đã long trọng tổ chức tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Quang Thao – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Quyền – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; đồng chí Lê Minh Tâm – Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư kí Hội Luật gia VN; đồng chí Phạm Quốc Anh – Chủ tịch danh dự Hội Luật gia VN.

Dự đại hội có các đồng chí trong Ban thường vụ , Ban chấp hành Đảng ủy khóa II, cùng 86 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Đại hội Đảng bộ Cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ III được tổ chức vào thời điểm Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đang triển khai mạnh mẽ việc thực hiện Hiến pháp năm 2013, các cấp bộ Đảng đang tiến hành Đại hội hết nhiệm kỳ và hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cộng sản Việt Nam. Đại hội Đảng bộ được tổ chức trong không khí vui mừng, phấn khởi và tự hào của giới luật gia cả nước vừa kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hội và tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước Hội Luật gia Việt Nam lần thứ 2, các cấp Hội đang triển khai mạnh mẽ Chương trình hành động thực hiện các mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ mà Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội luật gia lần thứ XII đã đề ra.

DSC 5615 410x272  Đại hội Đảng bộ cơ quan T.Ư Hội Luật gia VN lần thứ  III ( nhiệm kì 2015  2020): Trí tuệ, mẫu mực và hiệu quả

Đồng Chí Lê Minh Tâm, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam đọc báo cáo tại Đại hội

Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khóa II về “Xây dựng Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2015 – 2020”; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khóa II, nhiệm lỳ 2010 – 2015; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng ; dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII; dự thảovăn kiện Đại hội Đảng bộ cơ quan TW HLGVN lần thứ III, nhiệm kì 2015- 2020.

Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2010 – 2015 nêu rõ: Năm năm qua, mặc dù có nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng. Vị trí, vai trò của Đảng bộ, các chi bộ tiếp tục được củng cố và phát huy, số lượng và chất lượng của đội ngũ đảng viên từng bước được nâng lên. Trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ đã có những chủ trương, quan điểm và giải pháp kịp thời, đồng bộ để lãnh đạo, chỉ đạo; các chi bộ, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đều đã phát huy tốt vai trò và trách nhiệm, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; phạm vi hoạt động của Hội từng bước được mở rộng, chất lượng, hiệu quả các hoạt động của Hội ngày càng được nâng cao, uy tín của Hội ngày càng được nâng lên, được Đảng, Nhà nước và xã hội tin tưởng.

Trong công tác xây dựng Đảng, hoạt động của Đảng ủy, chi ủy các chi bộ có sự chuyển biến rõ nét, đi vào nề nếp, tiếp tục đổi mới, chất lượng, hiệu quả thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quy trình công tác Đảng được bảo đảm, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường đoàn kết, nhất trí trong Đảng bộ, phát huy được năng lực, trình độ của mỗi tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Đảng bộ đã làm tốt công tác lãnh đạo tư tưởng. Công tác tổ chức cán bộ được củng cố, kiện toàn và có bước phát triển mới, đội ngũ cán bộ được tăng cường về số lượng và chất lượng, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trung ương Hội; công tác xây dựng và phát huy vai trò của các chi bộ được củng cố, đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, chất lượng sinh hoạt của các chi bộ được từng bước nâng cao. Công tác kiểm tra, kỷ luật đảng được tăng cường, Đảng ủy, các chi ủy chi bộ và Ủy ban Kiểm tra của Đảng ủy đã chủ động và hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định, kịp thời phát hiện và giải quyết có hiệu quả các vấn đề phát sinh. Công tác dân vận và công tác đoàn thể có chuyển biến tiến bộ.

Đảng ủy, chi ủy các chi bộ đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo trong Đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị, giữ mối quan hệ và có sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với Lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam, Lãnh đạo các đơn vị để chỉ đạo có hiệu quả các mặt hoạt động của Hội và Đảng bộ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đại hội cũng đề ra mục tiêu, phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Đảng bộ các cơ quan Trung ương trong nhiệm kỳ III ( 2015 – 2020).

Về chỉ tiêu nhiệm kì tới Đại hội đã quyết nghị: 100% đảng viên trong đảng bộ tham gia học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; 100% chi bộ xây dựng chuẩn mức đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tổ chức sinh hoạt chuyên đề đồng thời tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, triển khai thực hiện có hiệu quả 5 tiêu chuẩn đạo đức luật gia; Đảng ủy và 100% chi ủy chi bộ có bổ sung, hoàn thiện quy chế phối hợp công tác giữa tổ chức đảng với lãnh đạo cơ quan, đơn vị; Hàng năm, có ít nhất 50% các chi bộ thuộc Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh, trong đó có 20% đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu và tất cả các chi bộ (còn lại) hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng ủy và 100% chi bộ có chương trình, kế hoạch công tác định kỳ, đột xuất và chủ động tổ chức thực hiện có hiệu quả; Có ít nhất 20 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng.

Đại hội lần này cũng đề ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ tới. Theo đó chú trọng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy, chi ủy các chi bộ đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, tổ chức thuộc TW Hội. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ sâu rộng và có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ, trong đó chú trọng xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, triển khai thực hiện có hiệu quả 5 tiêu chuẩn đạo đức Luật gia. Triển khai thực hiện mạnh mẽ các giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên cơ quan TW Hội, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực chuyên môn nghiệp vụ cao, có trách nhiệm và ý thức tận tụy phục vụ nhân dân; Tiếp tục thực hiện nghiêm túc có hiệu quả NQ TW 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo của Đảng ủy, chi ủy các chi bộ, phát huy vai trò hạt nhân của tổ chức Đảng đi đôi với đề cao trách nhiệm của Bí thư, Ban Thường vụ Đảng ủy và Bí thư các Chi bộ; Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, nâng cao năng lực và vai trò hạt nhân lãnh đạo của Chi bộ; Đổi mới mạnh mẽ phong cách công tác, lề lối làm việc, phương pháp chỉ đạo, điều hành trên tinh thần thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; Thực hiện sự phân công, phân cấp rõ ràng. Thực hiện nói đi đôi với làm, chỉ đạo sâu sát, cụ thể , khoa học. Tăng cường công tác kiểm tra, nắm chắc tình hình, giảm bớt hội họp, khắc phục kịp thời bệnh giấy tờ, hình thức, tăng cường tiếp xúc, đối thoại. Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của chi bộ, phát huy vai trò chủ động tích cực của đảng viên, thực hiện tốt chủ trương “lấy Chi bộ làm trọng điểm, người Đảng viên là chủ thể”.

DSC 6005 1 410x272  Đại hội Đảng bộ cơ quan T.Ư Hội Luật gia VN lần thứ  III ( nhiệm kì 2015  2020): Trí tuệ, mẫu mực và hiệu quả

Đồng chí Nguyễn Văn Quyền- Bí thư Đảng đoàn HLGVN ( người đứng thứ sáu từ trái vào) tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khóa III nhiệm kì 2015- 2020

Đại hội cũng thông qua báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ khóa II. Thông qua kết quả bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa III nhiệm kì 2015- 2020 và thông qua kết quả bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan TW lần thứ XII, nhiệm kì 2015 – 2020.

Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan TW Hội luật gia VN 
khóa III ( nhiệm kì 2015- 2020).

1, Đồng chí Lê Minh Tâm
2, Đồng chí Nguyễn Thị Kim Thanh
3, Đồng chí Lê Anh Tuyến
4, Đồng chí Trần Đức Long
5, Đồng chí Nguyễn Tiến Thanh
6, Đồng chí Dương Đình Khuyến
7, Đồng chí Lê Thị Mai Phương
8, Đồng chí Vũ Thế Lân
9, Đồng chí Nguyễn Văn Huệ
10, Đồng chí Trịnh Thị Lê Trâm
11, Đồng chí Nguyễn Thị Nga.

Đại hội cũng giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ khóa III tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, xây dưng chương trình hành động cụ thể và các kế hoạch công tác để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống, xây dựng Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam nhiệm kỳ 2015 – 2020 trong sạch, vững mạnh. Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy truyền thống vẻ vang của Hội, phát huy những kết quả đạt được, vượt lên khó khăn, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu, phương hướng và những giải pháp chủ yếu đã xác định trong báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa II, đã được Đại hội thảo luận và nhất trí thông qua.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Quang Thao, Phó bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương đã ghi nhận những thành tích của Hội Luật gia Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí Phạm Quang Thao nhấn mạnh: Trong thời gian qua, Hội đã góp ý và tham gia vào rất nhiều dự án luật như: Trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đảng ủy Hội Luật gia Việt Nam đã tập trung lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, xây dựng nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế. Hội đã tham gia tích cực và có hiệu quả vào quá trình sửa đổi Hiến pháp 1992; chủ trì xây dựng Luật Trọng tài thương mại, được Quốc hội thông qua ngày 16/7/2010; tham gia vào ban soạn thảo và tổ biên tập nhiều dự án Luật quan trọng như: Luật Đất đai sửa đổi, Bộ Luật Dân sự (sửa đổi), Bộ Luật Hình sự (sửa đổi); Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi)…, trực tiếp tham gia biên soạn Luật Trưng cầu ý dân…ngoài ra, Hội còn tham gia vào công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, tư vấn khiếu nại, hòa giải cơ sở được đẩy mạnh và nâng cao chất lượng. Công tác tuyên truyền thông tin và phổ biến giáo dục pháp luật được quán triệt, triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tham gia trực tiếp vào việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo và các quyền lợi hợp pháp khác của dân tộc…Những kết quả quan trọng này của HLGVN có sự đóng góp quan trọng trong lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ cơ quan TW Hội tới các cơ quan đơn vị trực thuộc TW Hội.

Tuy nhiên, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương cũng lưu ý: Công tác kiểm tra, giám sát còn thụ động và chưa có cán bộ có hiểu biết sâu và có kinh nghiệm trong công tác này. Công tác dân vận chưa đẩy nhanh đúng tầm và chưa nhuần nhuyễn, do đó, công tác dân vận chính quyền , nhiệm kì tới đây Đảng ủy khóa III cần nghiên cứu sâu hơn.

Ngoài ra, đồng chí Phạm Quang Thao cũng đề nghị Hội Luật gia VN tiếp tục chỉ đạo Đảng viên, quần chúng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị bao gồm chủ trì xây dựng các dự án luật, chính sách, tham gia vào các đề án khác về hợp tác quốc tế, đi đầu trong việc đổi mới tư duy pháp luật trong thời kỳ hội nhập. Đảng bộ cơ quan TW Hội cần tiếp tục tập trung cho công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Buổi chiều cùng ngày, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ khoá III, gồm 11 đồng chí và bầu Đoàn Đại biểu thay mặt cho Đảng bộ đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ các cơ quan Trung ương, lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tại phiên họp lần thứ nhất , Ban chấp hành Đảng bộ khóa III đã bầu Bí thư, Phó Bí thư và Ban Kiểm tra. Đồng chí Lê Minh Tâm tái đắc cử chức Bí thư Đảng ủy cơ quan TW Hội luật gia VN khóa III, nhiệm kì 2015- 2020.

 

phaply.net

Tin cùng loại