Hướng dẫn Quy trình hỗ trợ mua thẻ BHYT và thanh toán phần cùng chi trả thuốc kháng HIV

 Hiện nay trên Website của Cục Phòng chống HIV/AIDS đã có thông báo Hướng dẫn Quy trình hỗ trợ mua thẻ BHYT cho bệnh nhân điều trị thuốc kháng HIV và thanh toán phần cùng chi trả thuốc kháng HIV cho các bệnh nhân có thẻ BHYT.
Link tải hướng dân này:
http://vaac.gov.vn/trang-chu/ThongBaoDetail/Huong-dan-Quy-trinh-ho-tro-mua-the-BHYT-va-thanh-toan-phan-cung-chi-tra-thuoc-khang-HIV- 
 

vaac.gov.com

Tin cùng loại