Hướng dẫn thủ tục đăng ký hiến tạng, hiến xác mới nhất

Căn cứ Điều 5 Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác năm 2006 thì người muốn hiến tạng, hiến xác phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Từ đủ mười tám tuổi trở lên;
 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Thủ tục đăng ký hiến tạng ở người còn sống

Thủ tục đăng ký hiến tạng ở người còn sống được quy định tại Điều 12 Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác như sau:

 1. Người có đủ điều kiện có quyền bày tỏ nguyện vọng hiến mô, bộ phận cơ thể của mình với cơ sở y tế.
 2. Khi nhận được thông tin của người có nguyện vọng hiến mô, bộ phận cơ thể người, cơ sở y tế có trách nhiệm thông báo cho Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người.
 3. Khi nhận được thông báo về trường hợp hiến mô, bộ phận cơ thể người, Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người có trách nhiệm thông báo cho cơ sở y tế để tiến hành các thủ tục đăng ký cho người hiến.
 4. Khi nhận được thông báo của Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, cơ sở y tế có trách nhiệm sau đây:
 • Trực tiếp gặp người hiến để tư vấn về các thông tin có liên quan đến hiến, lấy mô, bộ phận cơ thể người;
 • Hướng dẫn việc đăng ký hiến theo mẫu đơn; thực hiện việc kiểm tra sức khỏe cho người hiến;
 • Báo cáo danh sách người đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể ở người sống cho Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người.

Việc đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể ở người sống có hiệu lực kể từ khi cơ sở y tế nhận đơn đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể ở người sống.

Thủ tục đăng ký hiến tạng người sau khi chết

Thủ tục đăng ký hiến tạng ở người sau khi chết được quy định tại Điều 18 Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác như sau:

 1. Người có đủ điều kiện có quyền bày tỏ nguyện vọng hiến mô, bộ phận cơ thể của mình sau khi chết với cơ sở y tế.
 2. Khi nhận được thông tin của người có nguyện vọng hiến mô, bộ phận cơ thể người sau khi chết, cơ sở y tế có trách nhiệm thông báo cho Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người.
 3. Khi nhận được thông báo về trường hợp hiến mô, bộ phận cơ thể người, Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người có trách nhiệm thông báo cho cơ sở y tế để tiến hành các thủ tục đăng ký cho người hiến.
 4. Khi nhận được thông báo của Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, cơ sở y tế có trách nhiệm sau đây:
 • Trực tiếp gặp người hiến để tư vấn về các thông tin có liên quan đến hiến, lấy mô, bộ phận cơ thể người;
 • Hướng dẫn việc đăng ký hiến theo mẫu đơn; thực hiện việc kiểm tra sức khỏe cho người hiến;
 • Cấp thẻ đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người sau khi chết cho người hiến;
 • Báo cáo danh sách người đăng ký hiến đã được cấp thẻ đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người sau khi chết cho Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người.

Việc đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người sau khi chết có hiệu lực kể từ khi người đăng ký được cấp thẻ đăng ký hiến.

Thủ tục đăng ký hiến xác

Thủ tục đăng ký hiến xác được quy định tại Điều 19 Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác như sau:

 1. Người có đủ điều kiện có quyền bày tỏ nguyện vọng hiến xác với cơ sở y tế.
 2. Khi nhận được thông tin của người có nguyện vọng hiến xác, cơ sở y tế có trách nhiệm thông báo cho cơ sở tiếp nhận và bảo quản xác của người hiến theo quy định.
 3. Khi nhận được thông báo về trường hợp hiến xác, cơ sở tiếp nhận và bảo quản xác của người hiến có trách nhiệm sau đây:
 • Trực tiếp gặp người hiến để tư vấn về các thông tin có liên quan về hiến xác;
 • Hướng dẫn việc đăng ký hiến theo mẫu đơn;
 • Cấp thẻ đăng ký hiến xác cho người hiến.

Việc đăng ký hiến xác có hiệu lực kể từ khi người đăng ký được cấp thẻ đăng ký hiến.

Đánh giá bài viết
096 567 9698